Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het gebruik van de diensten die worden aangeboden op de Website. Als een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geldig.

1.) Door het gebruik van deze service gaat de beller akkoord met de algemene voorwaarden.
2.) Bellen of inbellen van de beller / klant, terwijl de consulent offline / online is of in gesprek, is een vrijwillige keuze van de beller en valt ook onder nr: 3.
3.) Terugbetaling, teruggave en vergoedingen zijn uitgesloten!!
4.) Voor de telefoongesprekken wordt betaald. Het betreffende tarief staat bij de telefoonnummers vermeld.
5.) Personen onder 16 jaar zijn van het gebruik van deze dienst uitgesloten!!
6.) Het consult wordt ingevuld naar eigen goeddunken en inzicht van de spirituele consulent. Een consult/advies dat tijdens een telefoongesprek door een consulent wordt gegeven is van geheel vrijblijvende aard. “Niet toegestaan Tijdens een gesprek fondsen te werven voor het ten uitvoer brengen van* rituelen*”
7.) Het is niet toegestaan medische uitspraken/adviezen aan de beller/klant te verstrekken. De Spirituele hulpverlener is aansprakelijk voor alle schade die voorkomt uit het geven van medische adviezen of doen van medische uitspraken!
8.) Eddie.eu is geen branche, vereniging, geen opdrachtgever, maar een dienst en een netwerk voor consulenten!!
9.) Al onze telefonische adviseurs zijn professionele mensen, met een ruime levenservaring.
10.) Eddie.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor therapeutische consulten, adviezen, healing/magnetiseren op afstand en andere diensten, die door adviseurs of consulenten gegeven worden. Eddie.eu is niet verantwoordelijk voor de teksten, foto’s en plaatjes die te vinden/zien zijn op het profiel/blog van de consulent en/of de daaruit voorkomende directe danwel indirecte schade.
11.) Eddie.eu biedt enkel een faciliteit aan waarmee klant (telefonisch) contact kan leggen met de Spirituele hulpverlener. De consulenten die u kunt bellen, zijn niet in loondienst bij ons!! Consulenten werken allemaal op zelfstandige en onafhankelijke basis op onze lijn!!
12.) Klanten bellen op eigen verantwoording naar de consulenten. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het inbellen!!

HOE WERKT ONZE DIENST

 1. U maakt een Account aan op de Website.
 2. Op de Website kunt u Credits kopen. Uw Credits worden geregistreerd in uw Account.
 3. Deze Credits kunt u gebruiken om een Chat/Telefoongesprek starten met de beschikbare Consulenten op onze website.
 4. Onze Consulenten verstrekken paranormale en/of spirituele inzichten en verlenen diensten, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
 5. U kiest zelf met welke Consulent u een gesprek wenst.
 6. Tijdens de Chat/Telefoongesprek worden de verbruikte Credits afgeboekt. Wanneer de Credits gedurende een Chat/Telefoongesprek opraken, hebt u de mogelijkheid om ze aan te vullen. Vult u uw Credits niet aan, dan wordt de Chat/Telefoongesprek beëindigd op het moment dat uw Credits op zijn.
 7. Wij adviseren u de Chat/Telefoongesprek na afloop direct uit te printen, zodat u de Chat/Telefoongesprek nog eens kunt nalezen.

1 ONZE CONTACTGEGEVENS

Eddie.eu

Fazantenstraat 13

2042 CK Zandvoort

Email: [email protected]

KvK: 52659593

2 DEFINITIES

 • In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande definities, steeds met een beginhoofdletter geschreven, zowel in enkel en meervoud gebruikt, de volgende betekenis: 
 • Account: een afgeschermd gedeelte van de Website waarin de door u aangekochte Credits en overige gegevens worden geregistreerd. U heeft toegang tot uw Account door middel van een inlognaam en een wachtwoord.
 • Chat/Telefoongesprek/Telefoongesprek: het schriftelijke of mondelinge gesprek dat tussen u met de Consulent voert;
 • Consulent: een natuurlijke persoon met wie u via de Website contact kan leggen;
 • Credits: het betaalmiddel waarmee u een Chat/Telefoongesprek met een Consulent betaalt;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot het verlenen van diensten als bedoeld in artikel 3; 
 • Website: het online platform waar de dienstverlening plaats vindt: www.nieuwetijd.nl

3 DIENSTVERLENING

 1. Onze dienstverlening bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om contact met een Consulent te leggen met betrekking tot het verkrijgen van paranormale inzichten, alsmede het verlenen van diensten, coaching en het geven van advies en begeleiding op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
 2. De dienstverlening is puur bedoeld voor entertainment doeleinden en aan de verkregen inzichten kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Wij kunnen aanvullende eisen stellen als u van de dienstverlening gebruik wil maken. Deze eisen vermelden wij duidelijk op de Website vóór het aangaan van de Overeenkomst.

4 OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt tot stand doordat wij uw eerste aankoop van Credits bevestigen. Wij bevestigen de aankoop van Credits via elektronische weg. U kunt de aangekochte Credits ook terugvinden in uw account.
 2. De Credits kunt u gebruiken om een Chat/Telefoongesprek met een Consulent te starten.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. U kunt de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Als u de Overeenkomst opzegt, vervallen uw Credits.
 4. We kunnen deze algemene voorwaarden en onze tarieven wijzigen. Als we dat doen, laten we u dat minimaal 1 maand van tevoren weten.

5 CREDITS

 1. Er zijn één of meer mogelijkheden om uw Credits op te waarderen. We kunnen de bedragen vaststellen waarmee u uw Credits kunt opwaarderen. We kunnen een manier van opwaarderen wijzigen of stoppen. Ook kunnen we de hoogte van de opwaardeer bedragen wijzigen.
 2. Voor het voeren van een Chat/Telefoongesprek met een Consulent betaalt u met uw Credits. U kunt Credits alleen gebruiken voor de diensten die we aangeven. Als u niet genoeg Credits hebt, kunt u de dienst niet gebruiken. Als uw Credits tijdens het de Chat/Telefoongesprek opraken, wordt de Chat/Telefoongesprek beëindigd.
 3. Uw credits zijn geldig voor de duur van 12 maanden. Daarna vervalt het tegoed. U kunt in uw Account zien hoeveel Credits u nog heeft is en hoe lang deze Credits nog geldig zijn.
 4. U kunt de Overeenkomst altijd opzeggen. Als u de Overeenkomst opzegt vervallen uw Credits. Wij betalen de resterende Credits niet uit.

6 BEDENKTIJD

 1. U heeft 14 dagen bedenktijd. Deze bedenktijd geldt uitsluitend voor de eerste keer dat u Credits aankoopt.
 2. Binnen 14 dagen na de eerste keer dat u Credits heeft gekocht, kunt u de Overeenkomst opzeggen, zonder dat u een reden opgeeft. Dit kan door een mail te sturen naar [email protected]
 3. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
 5. Als u direct gebruik wil maken van de door u aangekocht Credits en een Chat/Telefoongesprek wilt starten met een Consulent, kunt u afzien van uw bedenktijd. U kunt dit tijdens het bestelproces aangeven.
 6. Als u gebruik wil maken van de bedenktijd nadat u al gebruik heeft gemaakt van de Credits, krijgt u alleen een vergoeding voor de ongebruikte Credits.
 7. Als u gebruik maakt van uw bedenktijd en de Overeenkomst herroept, bevestigen wij de herroeping zo snel mogelijk.
 8. Wij vergoeden u betalingen zo snel mogelijk maar in elk geval binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u de overeenkomst heeft herroepen.

7 UITVOERING

 1. De Consulent zal de Chat/Telefoongesprek naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Wij kunnen achter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 2. De Chat/Telefoongesprek wordt naar eigen inzicht van de Consulent ingevuld. U bepaalt zelf of u het advies van de Consulent opvolgt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door de Consulent gegeven adviezen.
 3. De Consulent verstrekt geen medische adviezen.
 4. Contact met de Consulent is alleen mogelijk via de Website. De Consulent verstrekt geen persoonlijke contactgegevens.

8 GEBRUIK VAN DE DIENST

 1. Houd de inloggegevens van uw account geheim.
 2. Als u een dienst van ons afneemt, bent u verantwoordelijk voor het gebruik. Ook als iemand anders uw dienst gebruikt en u dat niet weet of er geen toestemming voor heeft gegeven.
 3. Alle kosten voor het gebruik van uw dienst betaalt u.
 4. Het is belangrijk dat u zich aan de volgende regels houdt:
 • Onze diensten zijn bestemd voor eigen, redelijk en normaal gebruik. Daarmee bedoelen we persoonlijk gebruik voor privédoeleinden. We vertrouwen erop dat u onze diensten alleen op die manier gebruikt;
 • We vertrouwen erop dat u en onze Consulenten en medewerkers elkaar altijd met respect behandelen;
 • We vertrouwen erop dat u de dienst niet gebruikt op een manier die strafbaar is of onrechtmatig tegenover ons en/of een andere persoon of ander bedrijf.
 1. Strafbaar en/of onrechtmatig gebruik zijn in ieder geval:
 • Openbaar maken of verspreiden van kinderporno of andere strafbare porno;
 • Verspreiden van (computer)virussen of andere bestanden die de (goede) werking van onze software of die van anderen kunnen beschadigen;
 • Bedreigen van personen;
 • Iemand anders lastigvallen of inbreuk maken op de rechten en het persoonlijk leven van iemand anders;
 • Storingen of overlast veroorzaken;
 • Hacken;
 • Inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van ons en/of derden.
 1. Houdt u zich niet aan deze gedragsregels? Dan kunnen we maatregelen treffen. Bijvoorbeeld het tijdelijk stopzetten van de dienst of het beëindigen van de overeenkomst.

9 BESCHIKBAARHEID, ONDERHOUD EN STORINGEN

 1. We doen ons best om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening zo goed mogelijk verloopt. Maar het is technisch onmogelijk om elke storing of beperking van onze dienstverlening te voorkomen. Soms heeft een storing een lange herstelperiode. Bijvoorbeeld als gevolg van een technische storing. U kunt dan gedurende die periode mogelijk geen gebruik maken van diensten.
 2. Als we ons netwerk onderhouden, kan het nodig zijn dat we de Website tijdelijk buiten gebruik stellen. U kunt de dienst dan tijdelijk niet of niet volledig kunt gebruiken. Wij doen ons best om dit tot een minimum te beperken.

10 OVERMACHT

We zijn niet gehouden aan onze verplichtingen als we daaraan niet kunnen voldoen door overmacht. We kunnen onze dienstverlening dan (tijdelijk) stopzetten. Er is in ieder geval sprake van overmacht als we niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen door:

 • Handelsbelemmeringen, zoals handelsblokkades en embargo’s
 • Overheidsmaatregelen
 • Oorlog, revolutie, terrorisme of andere noodtoestanden
 • Stroomstoringen
 • Storingen in (onze) communicatieapparatuur veroorzaakt door kabelbreuken, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag
 • Natuurrampen, waaronder: overstromingen en aardbevingen
 • Als onze leverancier(s) of hun toeleveranciers niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen vanwege overmacht 

Als de overmacht langer dan 60 dagen duurt hebben wij het recht de overeenkomst te beëindigen. We stellen u dan schriftelijk op de hoogte.

11 CONTRACTOVERNAME

Wij kunnen uw overeenkomst en de rechten en verplichtingen daaruit zonder uw toestemming overdragen in verband met de overdracht van (een deel van) onze onderneming.

12 PRIVACY

Als we onze dienstverlening uitvoeren, verwerken we uw gegevens. Bijvoorbeeld uw persoonsgegevens. We houden ons daarbij aan de toepasselijke (privacy) wet- en regelgeving. U vindt deze onder andere op overheid.nl. Hoe we uw gegevens verwerken en beschermen en welke keuzes u daarin kunt maken, staat in ons privacy statement. U vindt het privacy statement op onze website. We kunnen het privacy statement aanpassen als er nieuwe ontwikkelingen zijn. We raden u aan het privacy statement regelmatig te lezen. Zo weet u hoe we uw gegevens verwerken en beschermen.

13 VEILIGHEID VAN UW DIENSTEN

We nemen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om ons netwerk en onze diensten zo goed mogelijk te beveiligen.

14 KLACHTEN

 1. Als u een klacht heeft, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk. Wij kunnen uw klacht alleen behandelen als u deze volledig en duidelijk bij ons indient.
 2. Wij beantwoorden uw klacht binnen een termijn van 14 dagen vanaf het moment dat wij uw klacht hebben ontvangen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, dan informeren wij u daarover.
 3. Indien overleg met ons niet tot een oplossing leidt, dan kunt u uw geschil aanmelden via het ODR-platform van de Europese Commissie op http://ec.europa.eu/odr.

15 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade die u hebt geleden ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien wij aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor ons geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering.
 3. Als, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot € 250.
 4. Wij zijn niet verplicht tot vergoeding van uw indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien bij de uitvoering van de dienstverlening is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 6. Indien u een eventuele vordering tot schadevergoeding niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

16 GESCHILLEN

 1. Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst die niet worden behandeld door het ODR-platform, worden beslecht door de bevoegde rechter.
 2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.